La política de privacidad de SERVEIS ELÈCTRICS I RAMADERS PLASTIVIC, S.L.U publicada a la nostra web www.plastivic.com serà sempre vigent a cada moment, reservant-nos el dret a modificar-la sempre que sigui necessari. Si existís una nova actualització aquesta serà publicada a la web i en el cas que afectés el client o usuari en els seus drets i llibertats serà comunicada directament a ell.
Introducció
Tractarem les seves dades de conformitat amb els principis de: transparència, limitació, minimització, exactitud, integritat i confidencialitat ,basats en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en què es refereix el tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Responsable del Tractament
Titular : SERVEIS ELÈCTRICS I RAMADERS PLASTIVIC, S.L.U
C.I.F. : B65634636
Direcció: C/TARRAGONA,3 – 08503 – GURB – BARCELONA
Email: info@plastivic.com Telèfon 938860019

Tractament de les vostres dades
Les dades que tractem són la informació personal que el client o usuari ens proporciona per poder efectuar la contractació dels nostres serveis, així com la informació generada de la prestació d'aquest.
Aquesta empresa no es responsabilitza de les dades inexactes, incomplets o falsos que ens pugui proporcionar el client. Els menors de catorze anys no poden cedir les dades sense l'autorització dels pares i/o tutors legals. El client és el responsable de la informació que ens proporciona per a la contractació i gestió dels nostres productes i serveis. Aquestes dades, respectant el principi de minimització, seran adequats, pertinents i limitats per atendre les finalitats per a les quals són recollits i respectant sempre la voluntat del client o usuari.
Les dades que utilitzarem dels clients, o usuaris, són els obtinguts en el procés de contractació dels nostres serveis tant de forma presencial com a través de la nostra web i són: nom, cognoms, DIES, adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic i dades bancàries de domiciliació de les factures. Igualment, si disposem del seu consentiment per fer-ho, utilitzarem dades addicionals per realitzar perfils comercials per poder oferir-li els nostres productes comercials que puguin ser del vostre interès. A més, es poden recollir imatges de les persones que accedeixin a les zones comunes de l'empresa amb el sistema de càmeres de videovigilància instal·lat a l'empresa.
Les bases legitimadores utilitzades que ens permeten els diferents tractaments són les següents:
1.Segons la base de la prestació dels nostres serveis en l'execució del contracte es tractaran les vostres dades amb les finalitats següents:
a. fraccionament, gestió i manteniment dels nostres serveis contractuals amb el client.
b. Efectuar l'atenció al client per diferents mitjans: telefònics, correu electrònic, xarxes socials i / Correus.
2. Segons la base de l'interès legítim que consta a la nostra relació de client es tractaran les seves dades amb les finalitats següents:
a. Es podran tractar les dades proporcionades per l'usuari que sol·licite, per qualsevol mitjà, informació sobre productes i serveis per fer ofertes comercials per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics o digitals.
b. Es podran tractar imatges pel sistema de videovigilància instal·lat per a aquest fi.
El dret d'oposició a aquests tractaments es pot fer amb la vostra petició, tal com consta al seu apartat “Exercici dels seus drets”.
3. Segons la base del consentiment exprés per part del client o usuari amb l'obtenció del seu consentiment es tractaran les seves dades amb les finalitats següents:
a. Podrem tractar les dades obtingudes del contracte del client, per tal d'elaborar un perfil comercial, amb les seves preferències, i enviar-lo per qualsevol mitjà, inclosos electrònics o digitals, ofertes de productes i serveis del vostre interès amb un termini màxim d'un any des de la finalització del contracte.
b. Podem tractar les vostres dades obtingudes del vostre consentiment i interès de prestació dels nostres serveis i productes per tal de proposar-vos ofertes dels nostres productes i serveis amb un termini màxim d'un any des que van ser proporcionats.
La retirada del vostre consentiment per a aquests tractaments es podrà realitzar amb la vostra petició, tal com consta a l'apartat “Exercici dels seus drets”.
Terminis de Conservació.
Les vostres dades seran tractades única i exclusivament durant el temps necessari legalment establert i per a les finalitats per a les quals van ser recollides en el seu moment, respectant sempre el principi de limitació dels terminis de conservació. Els terminis de conservació que seran aplicables en funció de la finalitat i de la base legitimadora, exceptuant que s'hagi indicat un termini diferent en la contractació d'algun dels nostres serveis, fill:
A. El termini de conservació de les dades relacionades amb la contractació i la corresponent facturació de la prestació dels nostres serveis i productes, en aplicació a la legislació civil, mercantil i fiscal vigents, serà de vuit anys des de la finalització del contracte de prestació dels nostres serveis.
B. El termini de conservació de les dades relacionades amb els tractaments per preveure els interessos o preferències del client basats en lʻinterès legítim, així com en l'elaboració d'un perfil comercial en el cas d'haver-nos donat el vostre consentiment, serà durant el termini màxim d'un any, excepte que sigui necessari ampliar-lo amb un termini superior a fi de complir amb la finalitat prevista.
C. El termini de conservació de les vostres dades obtingudes del vostre consentiment i interès de prestació dels nostres serveis i productes per tal de proposar-vos ofertes dels nostres productes i serveis serà d'un termini màxim d'un any des que van ser proporcionats.
D. El termini de conservació de les imatges del sistema de videovigilància serà per un termini màxim de trenta dies.

Exercici dels seus drets
Podeu exercitar els drets següents com a titular de les vostres dades:
• Dret d'accés: Podeu sol·licitar informació sobre les vostres dades personals que la nostra empresa tingui de vostè i els possibles tractaments que s'estiguin realitzant.
• Dret de Rectificació: Podeu sol·licitar la rectificació de les dades personals que resultin inexactes o que resultin incomplertes.
• Dret de Supressió: Podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, excepte quan hi hagi una obligació legal de conservar-les o hi hagi altres motius legítims per a la seva conservació.
En aquest sentit, en àmbit digital, si vostè exercita el “dret a l'oblit” l'empresa es dirigirà al proveïdor de serveis d'internet per comunicar la vostra sol·licitud tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la vostra aplicació, excepte quan la seva conservació sigui necessària per motius legítims o una obligació legal de conservar-los.
• Dret d'oposició: Podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades, excepte quan hi hagi motius d'interès legítim del responsable per continuar amb el tractament de les vostres dades, aleshores únicament seran conservats per l'exercici o defensa de reclamacions. El tractament de dades personals amb finalitat comercial o publicitària no s'entendrà legítim i en conseqüència el dret d'oposició serà equivalent a la revocació del consentiment previ manifestat.
• Dret de Limitació: Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals amb les condicions establertes legalment. No obstant això, això podria implicar el bloqueig de les seves dades per evitar aquest tractament en un futur i que únicament es conservarien per exercitar o defensar les reclamacions.
• Dret de portabilitat: Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades personals, això permet a l'interessat rebre les vostres dades personals facilitades al responsable i poder-les transmetre directament a un altre responsable en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
Garantim l‟adequació de mesures necessàries per al compliment de l‟exercici dels seus drets gratuïtament, i necessitem que s'adjunti còpia del vostre DNI a la vostra sol·licitud per verificar la vostra identitat.
Podeu efectuar la vostra sol·licitud adreçant un escrit per carta postal adjuntant còpia del vostre DNI, indicant el dret que exerceix a la direcció:
SERVEIS ELÈCTRICS I RAMADERS PLASTIVIC, S.L.U -Exercici de drets-
C/TARRAGONA,3 - PI. MAS GALÍ – 08503 – GURB – BARCELONA
O també podeu enviar correu electrònic a la següent adreça: info@plastivic.com indicant el dret que exerceix i adjuntant còpia del seu DNI .
L'exercici d'aquests drets serà atès, segons la normativa actual, en el termini màxim d'un mes. En funció, però, de la complexitat de la sol·licitud i per poder atendre degudament, segons la seva implementació, això es podria convertir en un termini superior però que no superaria els dos mesos addicionals.
L'Autoritat de Control en aquesta matèria de protecció de dades és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001) C/ Jorge Juan, 6 www.agpd.es a què es pot dirigir si considera que no han estat degudament atesos, per la nostra empresa, els seus drets i llibertats de protecció de dades.
Destinataris.
Únicament, i amb l'objectiu de mantenir la prestació dels nostres serveis, no cedim les dades personals amb tercers destinataris. Únicament, amb l'objectiu de mantenir la prestació dels nostres serveis, i per desenvolupar les finalitats previstes a la nostra política de privadesa, realitzem comunicacions a altres empreses que siguin legalment exigibles en el compliment de normatives, com les detallades a continuació:
Les empreses necessàries per a la prestació del servei.
Són els nostres proveïdors de confiança que poden tenir accés a dades personals per desenvolupar les tasques necessàries per a la prestació dels nostres serveis i que poden actuar com a encarregats de tractament de les dades, per la qual cosa estan obligats a complir les seves obligacions legals ia mantenir la deguda confidencialitat i secret de la informació. Per això podrem compartir informació personal del client o usuari web amb els serveis comercials i tècnics daquestes empreses, en funció de les necessitats per al desenvolupament d'aquestes tasques. En qualsevol cas, les dades mai seran compartides a terceres empreses, sense el seu consentiment previ, excepte quan aquesta comunicació de dades sigui estrictament necessària per als casos que calgui complir amb la normativa vigent en aquell moment.

Altres empreses basades en l'interès legítim:
Sempre que el client hagi consentit la utilització de les dades, basades en l'interès legítim, les comunicacions podran efectuar-se a empreses que ens prestin serveis. En cap cas no es produirà un accés permanent a les dades personals per part d'aquestes empreses i s'efectuaran només quan sigui estrictament necessari per a cadascun dels casos.
En el cas de les imatges de les càmeres de videovigilància podran ser cedides a forces i cossos de seguretat segons el requeriment.

Confidencialitat
Desde SERVEIS ELÈCTRICS I RAMADERS PLASTIVIC, S.L.U. adoptem les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat que siguin necessàries per garantir la integritat, confidencialitat, disponibilitat i resiliència de les vostres dades personals per evitar la vostra alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat. Tot això d'acord amb allò establert a la legislació aplicable.
En els casos de violacions de seguretat de les vostres dades personals que suposin risc per als drets de les persones adoptarem totes les mesures necessàries per esmenar aquesta situació i reduir els efectes que poguessin haver ocasionat. Igualment es notifica als clients o usuaris i l'Agència Espanyola de Protecció de Dades quan això fos necessari i requerit per la normativa vigent.